HomeCalendarRegisterLog in

 

Tổng hợp các dịch vụ hữu ích trên Google

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
boypro1511
Admin
Admin
avatar

Male Scorpio Monkey
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 962
Tiền(Keng) Tiền(Keng) : 1381
Sinh nhật 1992-11-15
Đã được cảm ơn: : 6
Tuổi : 26
Sở thích : computer

PostSubject: Tổng hợp các dịch vụ hữu ích trên Google   Sun Dec 20, 2009 7:09 am

Dung l??ng c?a m?t tài kho?n Gmail ?ã lên ??n g?n 7 GB, c?a m?i trang web không d??i 100 MB, v?i trang ?nh là 1 GB và r?t nhi?u trang khác s? ?em v? cho b?n m?t ? ??a di ??ng v?i dung l??ng l?n trên m?ng mà ch? v?i m?t tài kho?n Gmail ! Làm th? nào ?? thi?t l?p ? Làm th? nào ?? ki?m tra Gmail t? Outlook Express ? Nh?ng m?o v?i Google ? Bài vi?t cung c?p cho các b?n nh?ng thi?t l?p chi ti?t trong bài vi?t d??i ?ây.

1. ??ng ký email v?i First name (ho?c Last name) có th? "b? tr?ng"

??ng nh?p vào ??a ch? http://mail.google.com/mail/signup ?? ??ng ký m?i tài kho?n. Bình th??ng khi ??ng ký thì các tr??ng này ph?i nh?p ít nh?t m?t ký t?.

Cách th?c hi?n r?t ??n gi?n là chúng ta s? d?ng t? h?p phím ALT+Phím s?. B?n mu?n "b? tr?ng" (ký t? tr?ng) ? tr??ng nào ?ó thì nh?p vào b?ng cách gi? nút ALT r?i b?m s? 255 sau ?ó b? nút ALT (B?ng mã các ký t? ??c bi?t này có th? xem t?i ??a ch?: http://tinyurl.com/k3l-chc). B?n có th? áp d?ng m?o này v?i h?u h?t các d?ch v? ??ng ký email ho?c công vi?c khác.

2. Hi?n th? Email d??i d?ng html

http://mail.google.com/mail/?ui=html&zy=a
Khi b?n click vào "basic html" thì th? c?a b?n s? ???c hi?n th? nhanh h?n so v?i ch? ?? chu?n (Standard View). B?i v?y m?t s? tính n?ng khác nh? Gtalk, Labels, NEWS ... s? không có.

3. Ki?m soát ??ng nh?p

Gmail ?ã tích h?p tính n?ng ki?m tra, hi?n th? chi ti?t 5 l?n ??ng nh?p cu?i cùng cho b?n ? phía cu?i cùng trong trang th?. Ngoài ra tính n?ng này c?ng hi?n th? chi ti?t IP trên ?ó. ??c bi?t h?n b?n c?ng có th? thoát kh?i Gmail t? xa b?ng cách b?m vào Detail > Sign out all other sessions.4. Thi?t l?p chung cho Gmail

https://mail.google.com/mail/#settings
General: Các thi?t l?p chung
Maximum page size: Gi?i h?n c?a s? th? ???c hi?n th? trên m?i trang. Nên ?? 100.
My Picture: ?nh c?a b?n s? hi?n lên ? Gtalk. Click vào Select a picture r?i Browse t?i ?nh nào ?ó mà b?n ch?n. Trình duy?t s? t? ??ng Upload. ??n khi xong thì b?n Click vào Apply Changes.
B?n nh? Enable thi?t l?p "Pictures in Chat" ? TAB Labs. Khi b?n ?ã Enable m?t thi?t l?p nào ?ó ? Labs thì sau ID c?a b?n (ví d? ? ?ây là mr.k3lvinmitnick) s? có thêm bi?u t??ng ?ng nghi?m màu xanh lá.
Signature: Ch? ký ? cu?i m?i th? khi g?i ?i.
Outgoing Message encoding: Nên l?a ch?n vào Use Unicode.
Accounts: Các thi?t l?p v?i tài kho?n c?a b?n
Add another email Address: Duy?t th? ? các hòm th? khác nh? Yahoo, Hotmail ...
Sau khi Click vào liên k?t trên, b?n nh?p ??a ch? email ? tr??ng Email Address (ví d? dafvp@yahoo.com) > Next Step > Send Verification > Ki?m tra th? m? ? ??a ch? mà b?n mu?n Gmail nh?n th? h? (ví d? ? ?ây là dafvp@yahoo.com) ?? l?y mã ki?m tra (Dãy 7 s?) > Tr? l?i Gmail nh?p dãy s? ?ó.
Filters: L?c th?
Create a new filter > From: T? ch?i các th? t? ng??i nh?n nào ?ó; > Next Step >
Forward and POP/IMAP: Chuy?n ti?p, POP
Forwarding: Chuy?n ti?p t?i ??a ch? th? nào ?ó.
POP download: B?t bu?c l?a ch?n vào "Enable POP for all mail" n?u b?n mu?n ki?m tra gmail ? Outlook Express.
Các b?n nh? ghi l?i các thay ??i m?i khi thi?t l?p (Save Changes).
Các b??c thi?t l?p chi ti?t b?ng hình ?nh cho Outlook Express có t?i ??a ch?: http://tinyurl.com/pop4gm . N?u b?n ?ã bi?t s? qua thì ch? c?n nh? m?t s? tham s?:
Pop3 : pop.gmail.com
Smtp: smtp.gmail.com
Incomming server: 995
Outgoing server: 465.
Chat
Chat history: Click ch?n vào "Save chat history in my Gmail account" thì m?i n?i dung chat s? ???c l?u ? th? m?c Chats (D??i m?c Index và Starred ? panel bên trái).

5. L?p blog m?i (Blogger.com)

http://www.blogger.com > Nh?p l?i m?t kh?u (n?u tr??c ?ó b?n ?ã vào gmail) > L?n l??t th?c hi?n các b??c Sign up, Name Blog (Ví d? ? ?ây tác gi? t?o trang m?i là http://thek3lvin.blogspot.com, Choose Template > Sau khi thi?t l?p xong b?n tho?i mái t?o l?p m?i các bài vi?t. B?n có th? t? t?o m?t Blog ??p, nhi?u d?ch v? qu?ng cáo ?ính kèm ... trên Blogger mà không c?n ph?i bi?t nhi?u v? l?p trình hay m?ng. Các b?n có th? tham kh?o m?t blog t?m ???c c?a mình: http://k3lvinmitnick.blogspot.com

6. Th? vi?n ?nh trên Google-Picasaweb

http://picasaweb.google.com/home?tab=mq > Nh?p l?i m?t kh?u > Giao di?n c?a Picasa r?t thân thi?n, d? dàng cho b?n trong vi?c Upload, ch?nh s?a, t?o Slide, qu?n lý các Album. Tính n?ng hay nh?t c?a Picasa là cho phép b?n t?o SlideShow d?a trên nh?ng ?nh ?ã Upload ? các Album: B?n ch? vi?c Click vào Embled Slideshow > Copy ?o?n mã b?t ??u b?ng r?i Paste vào ?o?n mã so?n th?o c?a trang web nào ?ó mà b?n c?n hi?n th? SlideShow. Demo: http://thek3lvin.blogspot.com/
V?i m?i ID (nick) trên Google thì b?n s? có m?t trang web riêng qu?n lý ?nh trên google t??ng ?ng. Ví d? nick c?a mình là mr.k3lvinmitnick thì web ?ó là http://picasaweb.google.com/mr.k3lvinmitnick.
Hi?n t?i dung l??ng c?a Picasa cho m?i ID là 1 GB. Picasa cho phép b?n làm vi?c Offline ?? Upload, ch?nh s?a, biên t?p ?nh trên web v?i file cài ??t có t?i: http://dl.google.com/picasa/picasaweb-current-setup.exe

7. Documents

http://docs.google.com/?tab=mo
T?i ?ây b?n có th? upload tài li?u lên và chia s? m?t cách nhanh chóng. V?i tài kho?n m?i, khi click vào link trên b?n b?m Continue ?? ti?p t?c. B?m nút Upload và ch?n (Browse) t?i file c?n ??a lên. Cu?i cùng b?n click vào nút Upload File ?? ??a file ?ó lên. ?? Upload t? m?t link nào ?ó b?n nh?p vào "Or enter the URL of a file on the web". ?? xu?t b?n file mà b?n v?a Upload lên thì b?n ch?n file ?ó > Click ph?i chu?t vào file ?ó r?i ch?n Publish > Click ch?n vào "Automatically re-publish when changes are made" > OK > Save & close. Nh?ng file ?ã ???c xu?t b?n thì s? ???c ?ánh d?u Published ? c?t Folders/Sharing.

8. H? tr? Upload các ??nh d?ng:

Documents (<500KB): * HTML, .txt,.doc, .rtf, .odt, .sxw.
Presentations (<10MB n?u Upload t? PC, <2MB n?u Upload t? web, <500KB n?u Upload t? Email): .ppt, .pps.
Spreadsheets (<1MB):.csv, .xls, .ods.
PDF (<10MB n?u Upload t? PC, <2MB n?u Upload t? web)

9. Gdrive

Gdrive cho phép b?n Upload tài li?u t? ? c?ng c?a b?n lên Gmail. Dung l??ng t?i ?a c?a Gdrive chính là dung l??ng c?a Gmail. B?i v?y cho t?i th?i ?i?m này thì b?n có th? upload lên t?i ?a kho?ng 7 GB. M?i file upload lên s? có ngay thông tin trên Gmail c?a b?n. Download Gdrive t?i: http://tinyurl.com/k3l-drv. Sau khi Download v? và cài ??t thành công thì 1 ? m?i s? xu?t hi?n trong c?a s? Explorer c?a Windows v?i tên là G. B?n click vào ?ó ?? ??ng nh?p (chính là tài kho?n Gmail c?a b?n) r?i Upload ho?c xóa file ... v?i nh?ng ??ng tác kéo-th? nh? b?n th??ng th?c hi?n trên Windows.10. T?o trang Web riêng

http://sites.google.com/ (tr??c ?ây là googlepages) > Create new site > ?i?n 1 s? thông tin c?n thi?t > Create site > Chú ý nh?p thông tin ? sau http://sites.google.com/site không ???c trùng v?i b?t k? trang nào khác ho?c ??a ch? gmail nào khác. ?? upload file lên các b?n Click vào "Create new page" > ??t tên cho trang ?ó (Page name) r?i ch?n vào "File Cabinet" > B?m vào Create page > Add File > Browse t?i file c?n ??a lên > Upload. V?i m?i tài kho?n Gmail b?n s? t?o ???c 6 trang nh? (tr??c ?ây là 4 trang). ?? t?o thêm các trang nh? thì các b?n Click vào https://sites.google.com/site/sites/ (My Sites) r?i b?m vào Create new site. Demo: https://sites.google.com/site/rapid5ile/

11. Phân tích t?ng h?p v?i Google Analytics

https://www.google.com/analytics/ > Sign up > ?i?n các thông tin c?n thi?t > Continue > ?i?n ti?p các thông tin khác > Continue > Click ch?n "Yes, I agree to the above terms and conditions" > Create new account > Copy ?o?n mã (code) r?i Paste vào m?t trang web nào ?ó (ví d? vào trang blogspot c?a b?n) > Continue > View Reports
B?n ch? c?n dùng m?t tài kho?n Google Analytics ?? phân tích thông tin (s? l??ng ng??i ??ng nh?p, h? ??ng nh?p b?ng trình duy?t gì, l??ng ng??i ??ng nh?p ? vùng nào ?ông nh?t ...) cho h?ng lo?t các trang tùy thích.

12. Tìm ki?m an toàn và nhanh chóng

http://m.google.com/
?ây là trang web mà Google h? tr? riêng cho các s?n ph?n di ??ng nh?ng ng??i dùng web chúng ta c?ng có th? vào ?ây ?? tìm ki?m b?t k? th? gì m?t cách nhanh h?n và ??c bi?t là tính b?o m?t ???c ??m b?o h?n.

13. LiveLy - Chat 3D v?i phong cách m?i

B?n có th? chat ? Lively.com b?ng chính tài kho?n Gmail c?a b?n. T?i ?ây b?n có th? t? t?o Room, Avatar v?i nhi?u s? l?a ch?n sinh ??ng, m?i l?. B?n v?a có th? trao ??i thông tin, v?a có th? nghe nh?c, giao ti?p v?i nhi?u ng??i trong khung c?nh 3D n?i tr?i. Do hi?n th? ? ch? ?? 3D nên PC c?a b?n s? b? ch?m ?i ít nhi?u, ?ây là m?t nh??c ?i?m mà LiveLy ch?a kh?c ph?c ???c so v?i s? siêu t?c c?a Gtalk hay Y!M.

_________________
Back to top Go down
View user profile http://a3cuatoi.forumvi.com

Tổng hợp các dịch vụ hữu ích trên Google

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
khonggiana3 :: DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ :: THỦ THUẬT MÁY TÍNH-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion.com